Contact
Ange undertext här

SSL Organizer: Daniel Wallin

WCA Delegate: Anders Berggren

Organizers of SSL 1 Jönköping: Helmer Ewert and Daniel Wallin

Organizers of SSL 2 Stockholm: Timothy Edegran Gren and Daniel Wallin

Contact: danne_wallain@live.se